Trygg Hverdag

Betalingsfritak ved sykmelding eller arbeidsledighet
Egenandelsfritak

Hvitvasking og terrorfinansiering

Forsikringsgiver er lovpålagt visse kontrolloppgaver tilknyttet forebygging av hvitvasking og terrorfinansiering. Som et ledd i risikovurderingen i den enkelte skadesak gjennomføres det sjekk av kundens identitet under skadebehandlingen. Kunder sjekkes også regelmessig opp mot sanksjonslister og lister over politisk eksponerte personer.

Risikovurderingen av kundeforholdet kan lede til en utvidet kundekontroll. Selskapet har retningslinjer for når det skal iverksettes slik kontroll, og hvordan dette skal håndteres. I de tilfeller hvor det foreligger tilstrekkelig mistanke om hvitvasking eller terrorfinansiering, melder forsikringsgiver saken som en mistenkelig transaksjon til politiets avdeling for økonomisk kriminalitet – Økokrim. Dersom hvitvasking eller terrorfinansiering kan bevises, vil forsikringsgiver kunne stoppe utbetaling av erstatning, i den grad loven tillater slike reaksjoner. Oppgavene er regulert i Lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering av 2009 med tilhørende forskrift. Regjeringen har et nytt lovverk om hvitvaskingskontroll på høring (Ot.Prop. 40).

Lenke til lovverket.